REGULAMIN OBIEKTU

REGULAMIN
OBIEKTU

&1.Doba Hotelowa

1.Willa nad zatoką prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych.Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem pokoju. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie–w sezonie grzewczym) pościel oraz sprzątanie końcowe.

2.Pokoje wynajmowane są na doby.

3.Doba rozpoczyna się o godz.14.00 w dniu przyjazdu a kończy o godz.10.00 w dniu wyjazdu.Rezerwacja zostaje anulowana w momencie nie zgłoszenia się Gościa do godz. 22.00 w dniu planowanego przyjazdu.
Istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania lub późniejszego opuszczenia pokoju jedynie w przypadku braku poprzedzającej lub następującej rezerwacji i należy to uzgodnić z właścicielem obiektu. W  przypadku wcześniejszego zakwaterowania ( przed godz.14) lub późniejszego zdania pokoju ( po godz.10) pobierana jest jednorazowa dopłata w kwocie 50 zł.

&2.Rezerwacja pokoju

1.Rezerwacji pokoju można dokonać telefonicznie lub drogą meilową.

2.Warunkiem rezerwacji jest wpłata 30% zadatku na konto bankowe lub przekazem pocztowym. W przypadku nie otrzymania zadatku w ciągu 2 dni rezerwacja jest nieważna.

3.Przy rezerwacji gdzie przyjazd ma nastąpić w czasie krótszym niż 7 dni wymagana jest natychmiastowa wpłata zadatku oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na meila.

4.Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu pobytu.

5.Po otrzymaniu zadatku potwierdzamy rezerwację sms-em bądź meilem.

6.Zadatek jest zwracamy w całości jeśli nie dojdzie do realizacji usług z naszej winy lub gdy Gość odwoła rezerwację w terminie powyżej 30 dni od planowanego przyjazdu.

&3.Meldunek i kaucja

1.Zameldowania gości dokonuje się w dniu ich przybycia na podstawie dokumentu tożsamości.

Podczas zameldowania pobierana jest kaucja w kwocie 300 zł na poczet ewentualnych zniszczeń i szkód wyrządzonych przez Gości w trakcie pobytu .Kaucja jest zwracana jeśli pokój zostanie zdany w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu. Kaucja jest zatrzymywana jeśli stwierdzono w pokoju uszkodzenia , zniszczenia,pokój został oddany w złym stanie, złamany został zakaz palenia lub w pokoju przebywały osoby niezameldowane.

Kaucja jest rozliczana przy zdawaniu pokoju.

2.Wpłata pozostałej części należności za zarezerwowany pokój oraz opłata klimatyczna pobierane są gotówka w dniu przyjazdu przy zameldowaniu gości.

3.Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby w nim zameldowane!

4.W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w zarezerwowanym przez Państwa terminie z przyczyn niezależnych od nas, pobrana za pobyt należność nie podlega zwrotowi.

5.Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił zapłatę.

6.Liczba osób w pokoju nie może być większa niż ustalono w trakcie rezerwacji. W innym przypadku obiekt ma prawo żądać dodatkowej opłaty wg cennika albo rozwiązać umowę bez zwrotu wcześniej wniesionej kwoty lub zadatku.

&4.Klucze

1.W momencie przyjazdu gość otrzymuje komplet kluczy-od pokoju ,drzwi wejściowych oraz pilot od bramy wjazdowej.

2.W chwili, gdy otrzymujecie Państwo od nas klucz do pokoju, stajecie się gospodarzami tego pokoju.Prosimy o zachowanie porządku i czystości zarówno w pokoju i łazience jak i w oddanym do Państwa dyspozycji aneksie kuchennym.

3.Klucze i pilot należy zwrócić właścicielowi w dniu wyjazdu ,opłata za zgubienie kluczy wynosi 50 zł a pilota 150 zł

4.Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, oraz okien (na wypadek burzy) a także wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne. Dla bezpieczeństwa mienia wszystkich wczasowiczów,należy obowiązkowo zamykać drzwi wejściowe do budynku na klucz.

5.Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione bez opieki.

&5.Parking

1.Parking na terenie posesji jest przeznaczony tylko dla gości naszego obiektu.

2.Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy w nich znajdujące się.

&6.Bezpieczeństwo

1.Korzystanie przez dzieci z urządzeń znajdujących się na placu zabaw, odbywa się wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki.

2.W przypadku niestosownego zachowania innych gości należy to niezwłocznie zgłosić.Nielegalne, obraźliwe i awanturnicze zachowanie nie będzie tolerowane.Do osób rażąco naruszających regulamin wzywana będzie ochrona.

3.Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną np.grzałki ,farelki,itp.nie stanowiących wyposażenia. Wyjątkiem są: ładowarki telefonów, zasilacze komputerów , golarki i suszarki do włosów. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego.

4.Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów poza miejscami wyznaczonymi.

&7.Odpowiedzialność materialna

1.Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia powstałe z ich winy lub z winy ich podopiecznych.

2.W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek prosimy o niezwłoczne poinformowanie właściciela obiektu

&8.INNE

1.Prosimy nie wnosić do pokoi sprzętu sportowego, rowerów, części wyposażenia samochodu itp. Przedmioty nie będące rzeczami osobistego użytku prosimy pozostawić w miejscu wskazanym przez właściciela.

2.Właściciele zastrzegają sobie prawo do natychmiastowego wymeldowania osób nadużywających alkoholu, zachowujących się agresywnie bądź będących pod wpływem środków odurzających.

3.Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00.
W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by nie zakłócało ono spokoju innych Gości.

Obowiązek informacyjny:

1.Administratorem danych osobowych jest :

Willa nad zatoką

pokoje gościnne Violetta Styn

ul.Boh.Kaszubskich 41

84-120 Władysławowo

tel.661173967,email viola6011@wp.pl

2.Celem i podstawą prawną przetwarzania jest:

a).Realizacja umowy najmu lokalu-noclegu,zgodnie z RODO art.6 ust.1 lit b(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,której stroną jest osoba,której dane dotyczą,lub do podjęcia działań na żądanie osoby,której dane dotyczą przed zawarciem umowy)

b).Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu w trakcie pobytu,zgodnie z RODO art.6 ust.1 lit d (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby ,której dane dotyczą ,lub innej osoby fizycznej).

c).Wywiązywanie się z obowiązku podatkowego oraz opłaty miejscowej zgodnie z ordynacją podatkową i Uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa,zgodnie z RODO art.6 ust.1 lit c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

3.Dane przetwarzane będą przez okres przewidziany w przepisach szczególnych określających czas przetwarzania w celu wywiązania się z obowiązku podatkowego.

4.Osoba której dane dotyczą ma prawo do:

a.Dostepu do swoich danych które przetwarza administrator.

b.Sprostowania danych przetwarzanych przez administratora.

c.Żądania usunięcia danych jeżeli przepisy szczególne nie mówią inaczej.

d.Żądania ograniczenia przetwarzania,zgłoszenia sprzeciwu,zgłoszenia skargi wobec przetwarzaniu oraz danych.

5.Odbiorcami danych osobowych są:

a.Urząd Miejski we Władysławowie w celu uiszczenia opłaty miejscowej

b.Urząd Skarbowy w celu rozliczenia podatku

c.Bank w którym konto posiada administrator w celu zaksięgowania wpłat dokonywanych na konto.

d.Podmioty pośredniczące w zawieraniu transakcji

e.Biuro rachunkowe administratora

6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

7.Dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza UE.

Obowiązek informacyjny:

1.Administratorem danych osobowych jest :

Willa nad zatoką

pokoje gościnne Violetta Styn

ul.Boh.Kaszubskich 41

84-120 Władysławowo

tel.661173967,email viola6011@wp.pl

2.Celem i podstawą prawną przetwarzania jest:

a).Realizacja umowy najmu lokalu-noclegu,zgodnie z RODO art.6 ust.1 lit b(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,której stroną jest osoba,której dane dotyczą,lub do podjęcia działań na żądanie osoby,której dane dotyczą przed zawarciem umowy)

b).Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu w trakcie pobytu,zgodnie z RODO art.6 ust.1 lit d (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby ,której dane dotyczą ,lub innej osoby fizycznej).

c).Wywiązywanie się z obowiązku podatkowego oraz opłaty miejscowej zgodnie z ordynacją podatkową i Uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa,zgodnie z RODO art.6 ust.1 lit c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

3.Dane przetwarzane będą przez okres przewidziany w przepisach szczególnych określających czas przetwarzania w celu wywiązania się z obowiązku podatkowego.

4.Osoba której dane dotyczą ma prawo do:

a.Dostepu do swoich danych które przetwarza administrator.

b.Sprostowania danych przetwarzanych przez administratora.

c.Żądania usunięcia danych jeżeli przepisy szczególne nie mówią inaczej.

d.Żądania ograniczenia przetwarzania,zgłoszenia sprzeciwu,zgłoszenia skargi wobec przetwarzaniu oraz danych.

5.Odbiorcami danych osobowych są:

a.Urząd Miejski we Władysławowie w celu uiszczenia opłaty miejscowej

b.Urząd Skarbowy w celu rozliczenia podatku

c.Bank w którym konto posiada administrator w celu zaksięgowania wpłat dokonywanych na konto.

d.Podmioty pośredniczące w zawieraniu transakcji

e.Biuro rachunkowe administratora

6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

7.Dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza UE.

5 + 13 =

Numer Telefonu
661-173-967

Adres E-Mail
viola6011@wp.pl

Adres
Władysławowo, Bohaterów Kaszubskich 41

Sprawdź Nasz Facebook oraz Booking

13 + 15 =

Numer Telefonu
661-173-967

Adres E-Mail
viola6011@wp.pl

Adres
Władysławowo, Bohaterów Kaszubskich 41

Sprawdź Nasz Facebook oraz Booking